Irizar - sklep online

 1. Wszystkie towary dost?pne w Sklepie pochodz? z legalnego ??ród??a oraz s? oryginalne
 2. W przypadku wad fabrycznych towaru, Kupuj?cy mo??e skorzysta? ze ??wiadcze?? gwarancyjnych za po??rednictwem Sklepu
 3. Ewentualne niezgodno??ci towaru z umow? rozpatrywane b?d? przez podmiot, który dokona?? sprzeda??y.
 4. Ka??demu U??ytkownikowi b?d?cemu osob? fizyczn? przys??uguje prawo do odst?pienia od umowy zawartej na odleg??o??? ze Sklepem bez podania przyczyny. Uprawnienie to U??ytkownik mo??e zrealizowa? w ci?gu 10 dni od dnia otrzymania towaru. W celu odst?pienia od umowy nale??y przes??a? zwracany towar w stanie niezmienionym (chyba, ??e zmiana wynika??a ze zwyk??ego zarz?du rzecz?) pod adres oddzia??u, w którym towar zosta?? zakupiony.
 5. Ka??demu U??ytkownikowi b?d?cemu osob? fizyczn? przys??uguje - niezale??nie od uprawnienia do odst?pienia od umowy zawartej na odleg??o??? - prawo do z??o??enia reklamacji towaru z tytu??u udzielonej na niego gwarancji oraz prawo do zg??oszenia niezgodno??ci towaru z umow?.
 6. Zwrot lub wymian? towaru, mo??na wykona? w ci?gu 10 dni od daty odebrania przesy??ki. Zwracany towar nie mo??e by? u??ywany oraz musi zosta? odpowiednio zapakowany, aby nie uleg?? uszkodzeniu podczas transportu. Do przesy??ki nale??y do???czy? informacj? umo??liwiaj?c? Sklepowi identyfikacj? nadawcy przesy??ki. Koszty przesy??ki zwrotnej pokrywa kupuj?cy.
 7. Sklep nie przyjmuje paczek odes??anych za pobraniem.
 8. ???danie wymiany towaru zostanie zrealizowane je??li dany produkt jest dost?pny w Sklepie. W przypadku braku dost?pnego towaru na wymian?, Sklep zastrzega sobie prawo do wyd??u??enia czasu oczekiwania na wymian? towaru na czas konieczny do otrzymania towaru od producenta.
 9. W przypadku zwrotu towaru, w którym zawarto??? przesy??ki nie zgadza si? z zamówieniem, koszty przesy??ki pokryje Sklep.
 10. Zwrot pieni?dzy:

  W ka??dym przypadku, w którym Sklep zwraca U??ytkownikowi nale??no???, pieni?dze zostan? zwrócone w nast?puj?cy sposób:

 11. je??li zamówienie by??o op??acone kart? kredytow? - zwrot nast?pi bezpo??redni na konto karty,
  1. je??li zamówienie op??acone by??o przelewem on-line - zwrot nast?pi bezpo??rednio na konto, z którego otrzymali??my przelew,
  2. je??li zamówienie op??acone by??o za pobraniem, zwrot pieni?dzy nast?pi na wskazane przez U??ytkownika konto - przelewem bankowym.
  3. Zwrot pieni?dzy nast?puje w terminie do 14 dni od daty akceptacji zwrotu.
   W przypadku zwrotu na kart? kredytow?, nale??y pami?ta?, ??e termin w którym ??rodki znajd? si? na koncie, zale??y równie?? od banku, dlatego proces uznania przelewu mo??e zaj?? dodatkowe 2-10 dni.
stat4u
Design by KMprojekt.pl