Irizar - sklep online

Aby zapewni? sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze u??ytkownika (b?d?? innym urz?dzeniu) ma??e pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie post?puje wi?kszo??? du??ych witryn internetowych.

Czym s? pliki cookie?

„Cookie” to ma??y plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urz?dzeniu przeno??nym internauty w chwili, gdy ten j? przegl?da. Strona ta mo??e w ten sposób zapami?ta? na d??u??ej czynno??ci i preferencje internauty (takie jak nazwa u??ytkownika, j?zyk, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzi?ki temu u??ytkownik nie musi wpisywa? tych samych informacji za ka??dym razem, gdy powróci na t? stron? lub przejdzie z jednej strony na inn?.

Jak u??ywamy plików cookie?

Cz???? naszych stron u??ywa plików cookie, ??eby zapami?ta?:

  • jakie s? preferencje sposobu wy??wietlania, np. ustawienia kontrastu kolorów czy rozmiar czcionki
  • czy u??ytkownik udzieli?? ju?? odpowiedzi na ankiet? w osobnym okienku zawieraj?c? pytanie o to, czy strona by??a przydatna (dzi?ki temu okienko to nie wy??wietli si? ponownie)
  • czy u??ytkownik wyrazi?? zgod? na korzystanie przez stron? z plików cookie.

Niektóre pliki wideo zamieszczone na naszych stronach u??ywaj? równie?? cookies do gromadzenia anonimowych statystyk dotycz?cych tego, jak internauta dosta?? si? na stron? oraz które nagrania wideo odtwarza??. 

Aktywowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie u??atwia u??ytkownikom przegl?danie jej zawarto??ci. Cookies mo??na usun?? albo zablokowa?, ale w takim wypadku niektóre elementy tej strony mog? nie dzia??a? prawid??owo.

Informacje zwi?zane z plikami cookie nie s? wykorzystywane do zidentyfikowania u??ytkownika, a dane dotycz?ce preferencji s? pod ??cis??? kontrol?. Nie u??ywamy plików cookie do ??adnych innych celów ni?? te opisane na tej stronie.

Czy u??ywamy innych plików cookie?

Niektóre strony naszego portalu mog? u??ywa? dodatkowych plików cookie, innych ni?? te opisane powy??ej. W takim wypadku szczegó??y zostan? podane w osobnej informacji o u??yciu plików cookie. U??ytkownik mo??e zosta? poproszony o wyra??enie zgody na zapisywanie takich plików cookie.

Jak kontrolowa? pliki cookie

Pliki cookie mo??na samodzielnie kontrolowa? i usuwa? – szczegó??y s? dost?pne na stronie aboutcookies.org Mo??na usun?? wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w wi?kszo??ci przegl?darek wybra? ustawienie, które uniemo??liwia instalowanie tych plików. W takim przypadku mo??e si? okaza? konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy ka??dej wizycie na danej stronie, a cz???? opcji i us??ug mo??e by? niedost?pna.

stat4u
Design by KMprojekt.pl