Irizar - sklep online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Definicje

Terminy pisane wielkÄ… literÄ… i użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu internetowego („Regulamin”) majÄ… nastÄ™pujÄ…ce znaczenie:

 • „SprzedajÄ…cy” – Firma Wanicki sp. z o.o. z siedzibÄ… w Mogilanach, przy ul. MyÅ›lenickiej 19, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa -ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000214618, z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 12 800.000,00 zÅ‚, NIP: 944- 210-86-67, numer rejestracyjny BDO: 000020346, posiadajÄ…cy adres e-mail: sklep.irizar@wanicki.pl
 • „KupujÄ…cy” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebÄ™dÄ…ca osobÄ… prawnÄ…, która zawarÅ‚a UmowÄ™ ze SprzedajÄ…cym.
 • „Konsument” – KupujÄ…cy bÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ…, która zawiera ze SprzedajÄ…cym UmowÄ™ niezwiÄ…zanÄ… bezpoÅ›rednio z jego dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ… lub zawodowÄ….
 • „Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadzony przez SprzedajÄ…cego, dostÄ™pny pod domenÄ… internetowÄ… www.irizar.wanicki.pl.
 • „Towar” – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w tym w szczególnoÅ›ci części zamienne, eksploatacyjne lub inne komponenty do autobusów (fabrycznie nowe lub używane).
 • „Strony” – SprzedajÄ…cy oraz KupujÄ…cy.
 • „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiÄ™dzy SprzedajÄ…cym i KupujÄ…cym, której integralnÄ… część stanowi niniejszy Regulamin.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin Å›wiadczenia usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…. UsÅ‚ugi Å›wiadczone przez SprzedajÄ…cego, jako usÅ‚ugodawcÄ™, na rzecz KupujÄ…cego, jako usÅ‚ugobiorcy, polegajÄ… na umożliwieniu KupujÄ…cemu przeglÄ…dania treÅ›ci w ramach Sklepu Internetowego, zaÅ‚ożenia konta KupujÄ…cego w Sklepie Internetowym, skÅ‚adania zamówieÅ„ na Towary dostÄ™pne w Sklepie Internetowym i zawieraniu Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin okreÅ›la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, skÅ‚adania zamówieÅ„ na Towary dostÄ™pne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów KupujÄ…cemu, uiszczania przez KupujÄ…cego ceny sprzedaży Towaru, uprawnienia KupujÄ…cego do anulowania zamówienia i odstÄ…pienia od Umowy oraz zasady skÅ‚adania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglÄ…dania asortymentu Sklepu Internetowego oraz skÅ‚adania zamówieÅ„ na Towary, niezbÄ™dne sÄ…:
  • urzÄ…dzenie koÅ„cowe z dostÄ™pem do sieci Internet i przeglÄ…darkÄ… internetowÄ… typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. KupujÄ…cy jest uprawniony i zobowiÄ…zany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. KupujÄ…cy zobowiÄ…zany jest do powstrzymywania siÄ™ od jakiejkolwiek aktywnoÅ›ci, która mogÅ‚aby wpÅ‚ynąć na prawidÅ‚owe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególnoÅ›ci od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i elementy techniczne, w tym od dostarczania treÅ›ci o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególnoÅ›ci rozsyÅ‚anie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek dziaÅ‚alnoÅ›ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. SprzedajÄ…cy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za zakÅ‚ócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w tym także spowodowane siÅ‚Ä… wyższÄ…, niedozwolonym dziaÅ‚aniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturÄ… technicznÄ… KupujÄ…cego.
 7. SprzedajÄ…cy ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, które mogÄ… czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z jego usÅ‚ug. Ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa SprzedajÄ…cy zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Sklepu Internetowego w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeÅ„.
 8. PrzeglÄ…danie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. SkÅ‚adanie zamówieÅ„ przez KupujÄ…cego na Towary znajdujÄ…ce siÄ™ w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu siÄ™ zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 Regulaminu albo przez podanie niezbÄ™dnych danych osobowych i adresowych umożliwiajÄ…cych realizacjÄ™ zamówienia bez rejestracji.
 9. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (zaÅ‚ożenia konta KupujÄ…cego) należy wypeÅ‚nić formularz rejestracyjny, podajÄ…c imiÄ™ i nazwisko (nazwÄ™), adres, adres e-mail, hasÅ‚o, numer NIP (fakultatywnie), numer telefonu, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego, w tym potwierdzić zapoznanie siÄ™ z klauzulÄ… informacyjna odnoÅ›nie przetwarzania danych osobowych KupujÄ…cego. Powyższe dane (za wyjÄ…tkiem hasÅ‚a) niezbÄ™dne sÄ… także w celu dokonania zamówienia bez zakÅ‚adania konta KupujÄ…cego.
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalnoÅ›ci Sklepu Internetowego, sÄ… nieodpÅ‚atne.
 11. Po zarejestrowaniu siÄ™ w Sklepie Internetowym każde nastÄ™pne logowanie do Sklepu Internetowego odbywa siÄ™ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasÅ‚a podanych przy rejestracji konta KupujÄ…cego. Dane podane przy rejestracji konta mogÄ… zostać zmienione po zalogowaniu siÄ™ na konto KupujÄ…cego (zakÅ‚adka „Twoje konto”).
 12. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego należy wysłać do Sprzedającego wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 13. KupujÄ…cy zobowiÄ…zany jest do zachowania w tajemnicy hasÅ‚a do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikajÄ…cych z powszechnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie dziaÅ‚ania zwiÄ…zane z posÅ‚ugiwaniem siÄ™ hasÅ‚em do danego konta w Sklepie Internetowym jest wyÅ‚Ä…cznie KupujÄ…cy.
 14. Wszelkie nieprawidÅ‚owoÅ›ci w dziaÅ‚aniu Sklepu Internetowego powinny być zgÅ‚aszane SprzedajÄ…cemu za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu znajdujÄ…cym siÄ™ na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Reklamacje dotyczÄ…ce Towaru mogÄ… być zgÅ‚aszane stosownie do postanowieÅ„ § 8 Regulaminu.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeÅ„stwa w zwiÄ…zku z zawarciem Umowy drogÄ… elektronicznÄ…, SprzedajÄ…cy podejmuje Å›rodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeÅ„stwa Å›wiadczonej przez niego usÅ‚ugi. JednoczeÅ›nie SprzedajÄ…cy wskazuje, że podstawowym zagrożeniem użytkowników sieci Internet, w tym osób korzystajÄ…cych z usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ…, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez specjalne utworzone w tym celu oprogramowanie. SprzedajÄ…cy rekomenduje zatem, aby KupujÄ…cy zaopatrzyÅ‚ swój komputer lub inne urzÄ…dzenie, za poÅ›rednictwem którego korzysta z sieci Internet w odpowiednie oprogramowanie.
 16. W Sklepie Internetowym mogÄ… znajdować siÄ™ treÅ›ci chronione prawem autorskim. Å»adna z tych treÅ›ci nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SprzedajÄ…cego. KupujÄ…cy jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego wyÅ‚Ä…cznie na swój wÅ‚asny użytek.

§ 3. Zastosowanie Regulaminu / Ochrona danych osobowych

 1. Zawarcie przez KupujÄ…cego Umowy ze SprzedajÄ…cym, jest traktowane jako akceptacja caÅ‚oÅ›ci Regulaminu w brzmieniu obowiÄ…zujÄ…cym w dacie zÅ‚ożenia zamówienia przez KupujÄ…cego, który stanowi integralnÄ… część Umowy. WyÅ‚Ä…czenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowieÅ„ Regulaminu lub ich modyfikacja jest możliwa tylko i wyÅ‚Ä…cznie w przypadku gdy Strony porozumiejÄ… siÄ™ w tym zakresie na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci.
 2. Administratorem danych osobowych KupujÄ…cego gromadzonych za poÅ›rednictwem Sklepu Internetowego (imiÄ™, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP) jest SprzedajÄ…cy, tj. spóÅ‚ka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Mogilanach, pod adresem ul. MyÅ›lenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000214618, NIP: 944-210-86-67. W sprawach zwiÄ…zanych z ochronÄ… danych osobowych można siÄ™ skontaktować ze SprzedajÄ…cym pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl.
 3. Dane osobowe Kupującego gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą wykorzystywane w celu i na podstawie:
  • podjÄ™cia na żądanie KupujÄ…cego dziaÅ‚aÅ„ przed zawarciem Umowy, w tym kontaktowania siÄ™ z KupujÄ…cym, a nastÄ™pnie zawarcia i wykonania Umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypeÅ‚nienia obowiÄ…zków prawnych ciążących na SprzedajÄ…cym m.in. w zakresie przepisów o rachunkowoÅ›ci oraz przepisów prawa podatkowego, w tym miÄ™dzy innymi obowiÄ…zku wystawienia faktury lub innego dokumentu, archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych, rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes SprzedajÄ…cego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prawnie uzasadnionego interesu SprzedajÄ…cego, polegajÄ…cego na przetwarzaniu danych KupujÄ…cego w celu marketingu bezpoÅ›redniego (w tym produktów i usÅ‚ug SprzedajÄ…cego, innych spóÅ‚ek z Grupy Wanicki lub podmiotów finansujÄ…cych lub ubezpieczajÄ…cych mienie klientów SprzedajÄ…cego), realizacji bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci SprzedajÄ…cego, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badaÅ„ satysfakcji, co pozwala SprzedajÄ…cemu na usprawnienie oraz optymalizacjÄ™ prowadzonej przez niego dziaÅ‚alnoÅ›ci (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w innych celach na podstawie dobrowolnej zgody KupujÄ…cego, w tym w celu wysyÅ‚ki newslettera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe KupujÄ…cego SprzedajÄ…cy może przekazywać innym podmiotom zewnÄ™trznym (odbiorcy danych), w szczególnoÅ›ci podmiotom wspóÅ‚pracujÄ…cym ze SprzedajÄ…cym przy wykonywaniu Umowy oraz wspierajÄ…cych jego dziaÅ‚alność (m.in. bankom, podmiotom Å›wiadczÄ…cym usÅ‚ugi ksiÄ™gowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), zakÅ‚adom ubezpieczeniowym oraz brokerom/agentom ubezpieczeniowym, podmiotom wchodzÄ…cym w skÅ‚ad Grupy Wanicki (przez które rozumie siÄ™ podmioty powiÄ…zane osobowo lub kapitaÅ‚owo z Panem WiesÅ‚awem Wanickim), jak również organom paÅ„stwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na SprzedajÄ…cym obowiÄ…zków.
 5. Dane osobowe KupujÄ…cego bÄ™dÄ… przechowywane i przetwarzanie wyÅ‚Ä…cznie przez okres, w którym SprzedajÄ…cy bÄ™dzie mieć ku temu podstawÄ™ prawnÄ…, m.in.
  • w odniesieniu do celów przetwarzania okreÅ›lonych w ust. 3 pkt a. – przez okres przedawnienia roszczeÅ„,
  • w odniesieniu do celów przetwarzania okreÅ›lonych w ust. 3 pkt b. – tak dÅ‚ugo, dopóki przestanie ciążyć na SprzedajÄ…cym obowiÄ…zek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeÅ„, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaÅ›niÄ™cia obowiÄ…zku przechowywania dokumentów ksiÄ™gowych wynikajÄ…cych z przepisów,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w ust. 3 pkt c.-d. – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w ust. 3 pkt e. powyżej – do czasu cofniÄ™cia zgody na przetwarzanie.
 6. KupujÄ…cy posiada prawo dostÄ™pu do treÅ›ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniÄ™cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawÄ… przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofniÄ™cia zgody w dowolnym momencie bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem (jeżeli podstawÄ… przetwarzania jest udzielona zgoda). KupujÄ…cy posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiÄ…zujÄ…ce przepisy.
 7. Podanie danych osobowych przez KupujÄ…cego w celu zawarcia Umowy za poÅ›rednictwem Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednakże niezbÄ™dne do zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych, które SprzedajÄ…cy przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe KupujÄ…cego nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogÅ‚yby zapadać jakiekolwiek decyzje, miaÅ‚yby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miaÅ‚oby to istotnie wpÅ‚ywać na KupujÄ…cego.

§ 4. Cena / Koszty dostawy

 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towaru zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierajÄ… podatek VAT w należnej wysokoÅ›ci, jednakże nie zawierajÄ… kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do KupujÄ…cego i podawane sÄ… przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez KupujÄ…cego. CaÅ‚kowity koszt zamówienia (tj. cena Towaru i koszty dostawy) podany jest w koszyku przed zÅ‚ożeniem zamówienia przez KupujÄ…cego.
 3. SprzedajÄ…cy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, a także do przeprowadzanie akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe uprawnienie pozostaje bez wpÅ‚ywu na zamówienia zÅ‚ożone przed datÄ… wejÅ›cia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

§ 5. Warunki realizacji zamówienia

 1. KupujÄ…cy może skÅ‚adać zamówienia na Towary dostÄ™pne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieÅ›cia cztery) godziny na dobÄ™.
 2. W celu zÅ‚ożenia zamówienia KupujÄ…cy powinien:
  • zalogować siÄ™ do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość zÅ‚ożenia zamówienia bez rejestracji,
  • wybrać Towar bÄ™dÄ…cÄ… przedmiotem zamówienia, a nastÄ™pnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
  • wybrać sposób dostawy,
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz dane teleadresowe, na które ma nastÄ…pić dostawa Towaru,
  • wpisać dane do faktury, jeżeli KupujÄ…cemu ma zostać wystawiona faktura VAT,
  • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiÄ…zkiem zapÅ‚aty” (lub równoznaczny).
 3. ZÅ‚ożenie zamówienia przez KupujÄ…cego oznacza zawarcie Umowy dotyczÄ…cej zamówionego Towaru.
 4. Po zÅ‚ożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej KupujÄ…cego wskazany przez KupujÄ…cego podczas rejestracji, albo w procesie skÅ‚adania zamówienia bez rejestracji, zostanie wysÅ‚ane potwierdzenie przyjÄ™cia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku w magazynie SprzedajÄ…cego zamówionego Towaru lub braku możliwoÅ›ci realizacji zamówienia przez SprzedajÄ…cego z innych przyczyn, SprzedajÄ…cy poinformuje KupujÄ…cego o zaistniaÅ‚ej sytuacji wysyÅ‚ajÄ…c wiadomość na wskazany przez KupujÄ…cego adres e-mail bÄ…dź też kontaktujÄ…c siÄ™ telefonicznie na podany numer telefonu w terminie 7 dni od zÅ‚ożenia zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwoÅ›ci realizacji części zamówienia, SprzedajÄ…cy może zaproponować KupujÄ…cemu, aby w terminie 3 dni od powiadomienia:
  • odstÄ…piÅ‚ od Umowy w tej części, w której realizacja nie jest możliwa,
  • podzieliÅ‚ zamówienia i uzgodniÅ‚ nowy termin realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.
 7. W przypadku gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy w całości.
 8. SprzedajÄ…cy może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez KupujÄ…cego niepeÅ‚nych lub bÅ‚Ä™dnych danych.
 9. Zamówienia skÅ‚adane za poÅ›rednictwem Sklepu Internetowego sÄ… realizowane w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjÄ™cia zamówienia do realizacji, a w przypadku Towaru wymagajÄ…cych uprzedniej dostawy do SprzedajÄ…cego w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjÄ™cia zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia rozumiana jest jako wysyÅ‚ka Towaru do KupujÄ…cego.
 10. Termin realizacji zamówienia ulega automatycznemu wydÅ‚użeniu w każdym z nastÄ™pujÄ…cych przypadków:
  • KupujÄ…cy opóźnia siÄ™ w zapÅ‚acie jakiejkolwiek części należnoÅ›ci SprzedajÄ…cego wynikajÄ…cej z Umowy lub z innej podstawy prawnej,
  • opóźnienia w dostawie Towaru do SprzedajÄ…cego,
  • po zawarciu Umowy Strony uzgodniÄ… zmianÄ™ przedmiotu zamówienia, 
  • wystÄ…pienia siÅ‚y wyższej (w tym w szczególnoÅ›ci wojny lub jej zagrożenia, rozruchów, klÄ™ski żywioÅ‚owej, strajku, lokautu, epidemii, zakÅ‚ócenia w dostawie energii, jak również zmiany w przepisach regulujÄ…cych niniejszÄ… UmowÄ™), majÄ…cej wpÅ‚yw na termin wykonania Umowy przez SprzedajÄ…cego, 
  • gdy wydanie Towaru w terminie jest niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od SprzedajÄ…cego.
 11. Towary mogą być dostarczane wyłącznie pod adres na terenie Polski

§ 6. Warunki pÅ‚atnoÅ›ci / Termin zapÅ‚aty

 1. W przypadku zÅ‚ożenia zamówienia przez KupujÄ…cego zapÅ‚aty można dokonać:
  • za pomocÄ… pÅ‚atnoÅ›ci elektronicznej w systemie PayU lub w systemie Przelewy24 (pÅ‚atność z góry) w momencie skÅ‚adania zamówienia,
  • przelewem na rachunek bankowy SprzedajÄ…cego (pÅ‚atność z góry),
  • gotówkÄ… przy odbiorze Towaru, za poÅ›rednictwem kuriera,
  • gotówkÄ… lub kartÄ… pÅ‚atniczÄ… – jedynie w przypadku osobistego odbioru przedmiotu zamówienia przez KupujÄ…cego, po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru i uzgodnienia terminu ze SprzedajÄ…cym.
 2. W przypadku pÅ‚atnoÅ›ci przelewem z góry, KupujÄ…cy jest zobowiÄ…zany dokonać przelewu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. W razie opóźnienia w zapÅ‚acie jakiejkolwiek należnoÅ›ci przewidzianej postanowieniami Umowy, SprzedajÄ…cy jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokoÅ›ci odsetek maksymalnych za opóźnienie (w przypadku KupujÄ…cego bÄ™dÄ…cego przedsiÄ™biorcÄ…), lub odsetek maksymalnych za opóźnienie (w przypadku Konsumenta).
 4. Kupujący niebędący Konsumentem nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek należności Sprzedającego wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niezależnie od innych postanowieÅ„ niniejszego Regulaminu, jeżeli wydanie Towaru KupujÄ…cemu ma nastÄ…pić przed datÄ… zapÅ‚aty peÅ‚nej kwoty ceny, wówczas SprzedajÄ…cy zastrzega sobie wÅ‚asność Towaru do chwili otrzymania peÅ‚nej kwoty ceny wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie oraz wszelkimi innymi należnoÅ›ciami, do których zapÅ‚aty KupujÄ…cy zobowiÄ…zany jest na podstawie Umowy.
 6. Pomimo zastrzeżenia prawa wÅ‚asnoÅ›ci na rzecz SprzedajÄ…cego, z chwilÄ… wysÅ‚ania Towaru do KupujÄ…cego (a w przypadku KupujÄ…cego bÄ™dÄ…cego Konsumentem z chwilÄ… odbioru Towaru) przechodzÄ… na niego wszelkie korzyÅ›ci i ciężary z nimi zwiÄ…zane, jak również ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. SprzedajÄ…cy ponosi bez ograniczeÅ„ umownych odpowiedzialność odszkodowawczÄ… w przypadkach, w których bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…ce przepisy prawa nie pozwalajÄ… na zmianÄ™ lub wyÅ‚Ä…czenie odpowiedzialnoÅ›ci odszkodowawczej. W pozostaÅ‚ym zakresie SprzedajÄ…cy ponosi odpowiedzialność wyÅ‚Ä…cznie za szkodÄ™ spowodowanÄ… jego rażącym niedbalstwem lub winÄ… umyÅ›lnÄ…, a Å‚Ä…czna odpowiedzialność odszkodowawcza SprzedajÄ…cego wynikajÄ…ca z Umowy lub pozostajÄ…ca z niÄ… w zwiÄ…zku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia, ograniczona jest do wysokoÅ›ci ceny netto danego zamówienia. SprzedajÄ…cy nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za utracone korzyÅ›ci, utratÄ™ przychodów, utratÄ™ zysków, utratÄ™ możliwoÅ›ci eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitaÅ‚owe, koszty zapewnienia sprzÄ™tu zastÄ™pczego, jak również za odszkodowania i kary umowne pÅ‚acone przez KupujÄ…cego jego kontrahentom.
 2. KupujÄ…cy nie ma prawa do odszkodowania za jakÄ…kolwiek szkodÄ™ wyrzÄ…dzonÄ… przez Towary lub w zwiÄ…zku z ich posiadaniem lub użyciem – za wyjÄ…tkiem odpowiedzialnoÅ›ci SprzedajÄ…cego wynikajÄ…cej z bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa.
 3. JeÅ›li osoba trzecia wystÄ™puje przeciwko KupujÄ…cemu z jakimikolwiek roszczeniami dotyczÄ…cymi Towaru lub mogÄ…cymi pozostawać z nimi w zwiÄ…zku, KupujÄ…cy powinien o tym natychmiast, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o takich roszczeniach, powiadomić SprzedajÄ…cego umożliwiajÄ…c mu uczestnictwo w postÄ™powaniach zwiÄ…zanych z roszczeniami tej osoby trzeciej, pod rygorem wyÅ‚Ä…czenia jakiejkolwiek odpowiedzialnoÅ›ci SprzedajÄ…cego zwiÄ…zanej z owymi roszczeniami.
 4. W przypadku zwÅ‚oki KupujÄ…cego w odbiorze Towaru, KupujÄ…cy bÄ™dzie zobowiÄ…zany do zwrotu na rzecz SprzedajÄ…cego kosztów dostawy, co nie ogranicza uprawnieÅ„ SprzedajÄ…cego do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez KupujÄ…cego.
 5. Opisane wyżej ograniczenia odpowiedzialnoÅ›ci nie dotyczÄ… sprzedaży dokonywanej na rzecz Konsumentów.

§ 8. Gwarancja / Tryb reklamacji

 1. SprzedajÄ…cy jest zobowiÄ…zany do dostarczenia KupujÄ…cemu Towaru bez wad.
 2. KupujÄ…cemu przysÅ‚ugujÄ… uprawnienia z tytuÅ‚u gwarancji jakoÅ›ci udzielonej przez producenta danego Towaru, który pozostaje podmiotem wyÅ‚Ä…cznie odpowiedzialnym z tytuÅ‚u gwarancji jakoÅ›ci Towaru. Informacja o warunkach gwarancji zostanie przekazana KupujÄ…cemu najpóźniej przy odbiorze Towaru lub bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej producenta danego Towaru. W zwiÄ…zku z udzieleniem ww. gwarancji jakoÅ›ci, Strony wyÅ‚Ä…czajÄ… stosowanie przepisów o rÄ™kojmi za wady Towarów nowych, z zastrzeżeniem postanowieÅ„ ust. 4.
 3. Jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar używany, wówczas gwarancja jakoÅ›ci udzielana jest jedynie wówczas, gdy Strony postanowiÄ… tak na mocy odrÄ™bnego porozumienia. JednoczeÅ›nie w każdym przypadku Strony wyÅ‚Ä…czajÄ… stosowanie przepisów o rÄ™kojmi za wady Towarów używanych, z zastrzeżeniem postanowieÅ„ ust. 4. 
 4. W przypadku KupujÄ…cego bÄ™dÄ…cego Konsumentem, SprzedajÄ…cy odpowiada z tytuÅ‚u rÄ™kojmi za wady Towarów na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przy czym w odniesieniu do rÄ™kojmi za wady Towarów używanych jest ona ograniczona czasowo do roku od dnia wydania Towaru KupujÄ…cemu.
 5. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji co do stanu Towaru oraz ich rozpatrywanie nie upoważnia Kupującego do powstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz Sprzedającego.
 6. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji odnośnie Towaru w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji, chyba że Strony zgodnie ustalą, że dostarczenie Sprzedającemu reklamowanego Towaru w danej sytuacji nie jest konieczne.
 7. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. Niezależnie od uprawnienia do zÅ‚ożenia reklamacji Towarów, KupujÄ…cy jest uprawniony do zÅ‚ożenia reklamacji zwiÄ…zanych ze Å›wiadczeniem przez SprzedajÄ…cego usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, poprzez zÅ‚ożenie reklamacji w formie pisemnej na adres SprzedajÄ…cego lub w formie elektronicznej za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl. SprzedajÄ…cy rozpatruje reklamacjÄ™ w terminie 14 dni, liczÄ…c od dnia jej wniesienia, przy czym w razie braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, SprzedajÄ…cy poinformuje KupujÄ…cego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. OdstÄ…pienie od Umowy / Wstrzymanie wydania Towaru

 1. Poza przypadkami przewidzianymi w odrÄ™bnych postanowieniach Regulaminu, SprzedajÄ…cy może odstÄ…pić od Umowy także w każdym z nastÄ™pujÄ…cych przypadków:
  • KupujÄ…cy pozostaje w zwÅ‚oce z zapÅ‚atÄ… jakiejkolwiek części ceny lub innej należnoÅ›ci wynikajÄ…cej z Umowy przez okres dÅ‚uższy niż 5 dni, 
  • Towar objÄ™ty UmowÄ…, który nie zostaÅ‚ wydany KupujÄ…cemu, przestaÅ‚ być dostÄ™pny w sprzedaży u dostawcy SprzedajÄ…cego,
  • wobec KupujÄ…cego prowadzone jest postÄ™powanie egzekucyjne, w odniesieniu do takiej kwoty wierzytelnoÅ›ci albo takiej części majÄ…tku KupujÄ…cego, która w ocenie SprzedajÄ…cego może mieć istotny wpÅ‚yw na możliwość terminowej realizacji Umowy przez KupujÄ…cego,
  • bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (za wyjÄ…tkiem Umowy zawartej z Konsumentem),
  • w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający pozostaje w zwłoce z wydaniem Towaru przez okres dłuższy niż 7 dni i nie wydaje Towaru Kupującemu w dodatkowym 7 dniowym terminie, wyznaczonym Sprzedającemu na piśmie.
 3. Każda ze Stron jest uprawniona do odstÄ…pienia od Umowy w każdym z nastÄ™pujÄ…cych przypadków:
  • druga Strona zÅ‚ożyÅ‚a wniosek o wszczÄ™cie postÄ™powania reprywatyzacyjnego albo wniosek o ogÅ‚oszenie upadÅ‚oÅ›ci, lub wniosek taki zostaÅ‚ zÅ‚ożony przez wierzyciela takiej Strony (niebÄ™dÄ…cego drugÄ… StronÄ…), a w terminie 14 dni od daty zÅ‚ożenia wniosku, Strona której wniosek dotyczy nie przedstawiÅ‚a dowodów potwierdzajÄ…cych bezzasadność takiego wniosku,
  • podjÄ™to uchwaÅ‚Ä™ o likwidacji drugiej Strony.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedający oraz Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w znajdujących zastosowanie przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Kupującego, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, przy czym:
  • oÅ›wiadczenie o odstÄ…pieniu powinno być zÅ‚ożone w ciÄ…gu 14 (czternastu) dni od daty odebrania Towaru. OÅ›wiadczenie powinno zostać zÅ‚ożone w drodze jednoznacznego oÅ›wiadczenia (na przykÅ‚ad pismo wysÅ‚ane pocztÄ…, faksem lub pocztÄ… elektronicznÄ…). Konsument może skorzystać z udostÄ™pnionego mu przez SprzedajÄ…cego formularza odstÄ…pienia od Umowy, jednakże nie jest to obligatoryjne;
  • w celu zachowania terminu do zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o odstÄ…pieniu od Umowy wystarczajÄ…ce bÄ™dzie, aby Konsument wysÅ‚aÅ‚ informacjÄ™ o wykonywaniu przysÅ‚ugujÄ…cego mu prawa odstÄ…pienia przed upÅ‚ywem terminu do odstÄ…pienia od Umowy,
  • Konsument ma obowiÄ…zek zwrócić Towar SprzedajÄ…cemu lub przekazać jÄ… osobie upoważnionej przez SprzedajÄ…cego do odbioru niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstÄ…piÅ‚ od Umowy, chyba że SprzedajÄ…cy zaproponowaÅ‚, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesÅ‚anie Towaru przed jego upÅ‚ywem,
  • SprzedajÄ…cy zwraca KupujÄ…cemu peÅ‚nÄ… uiszczonÄ… za Towar cenÄ™ oraz zwraca mu koszty dorÄ™czenia Towaru (z wyjÄ…tkiem dodatkowych kosztów wynikajÄ…cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtaÅ„szy zwykÅ‚y sposób dostarczenia Towaru) niezwÅ‚ocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SprzedajÄ…cy zostaÅ‚ poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstÄ…pienia od Umowy. Zwrot pÅ‚atnoÅ›ci zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów pÅ‚atnoÅ›ci, jakie zostaÅ‚y użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodziÅ‚ siÄ™ na inne rozwiÄ…zanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opÅ‚at w zwiÄ…zku z tym zwrotem,
  • Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do SprzedajÄ…cego,
  • prawo Konsumenta od odstÄ…pienia od Umowy nie przysÅ‚uguje w przypadku, w którym przedmiotem Umowy sÄ… Towary, które po dostarczeniu, ze wzglÄ™du na swój charakter, zostajÄ… nierozÅ‚Ä…cznie poÅ‚Ä…czone z innymi rzeczami,
  • Konsument traci prawo odstÄ…pienia od Umowy, w sytuacji gdy Towar ulegÅ‚ istotnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu po dostarczeniu go Konsumentowi,
  • jeżeli SprzedajÄ…cy nie zaproponowaÅ‚, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, to SprzedajÄ…cy może wstrzymać siÄ™ ze zwrotem pÅ‚atnoÅ›ci wskazanych w lit. d do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesÅ‚ania w zależnoÅ›ci od tego, które zdarzenie nastÄ…pi wczeÅ›niej,
  • postanowieÅ„ ust. 7-10 poniżej nie stosuje siÄ™.
 6. Jeżeli przedmiotem Umowy jest wiÄ™cej niż jeden Towar, SprzedajÄ…cy uprawniony jest, wedle wÅ‚asnego wyboru, do odstÄ…pienia od Umowy w caÅ‚oÅ›ci, albo do odstÄ…pienia od niej w części – tj. w stosunku do tych Towarów, których dotyczy podstawa odstÄ…pienia.
 7. Jeżeli przedmiotem Umowy objÄ™ty jest wiÄ™cej niż jeden Towar, KupujÄ…cy uprawniony jest do odstÄ…pienia od Umowy wyÅ‚Ä…cznie w odniesieniu do tych Towarów, których dotyczy przyczyna odstÄ…pienia.
 8. Każda ze Stron może skorzystać z przewidzianego w § 7 oraz w niniejszym § 9 uprawnienia do odstÄ…pienia od Umowy skÅ‚adajÄ…c drugiej Stronie oÅ›wiadczenie na piÅ›mie, nie później niż w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przyjÄ™cia przez SprzedajÄ…cego zamówienia do realizacji zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.
 9. W przypadku odstÄ…pienia od Umowy, na podstawie której Towar zostaÅ‚ już wydany KupujÄ…cemu, KupujÄ…cy bÄ™dzie zobowiÄ…zany do niezwÅ‚ocznego zwrotu Towaru, w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od daty dostarczenia oÅ›wiadczenia o odstÄ…pieniu od Umowy.
 10. W przypadku odstÄ…pienia od Umowy przez SprzedajÄ…cego, KupujÄ…cy nie jest uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od SprzedajÄ…cego. 
 11. W przypadkach, w których SprzedajÄ…cy jest uprawniony do odstÄ…pienia od Umowy w caÅ‚oÅ›ci lub w części, może on również powstrzymać siÄ™ z wydaniem wszystkich lub niektórych Towarów stanowiÄ…cych przedmiot Umowy do czasu otrzymania od KupujÄ…cego caÅ‚oÅ›ci ceny i innych Å›wiadczeÅ„, należnych SprzedajÄ…cemu za wszystkie Towary na podstawie Umowy lub do czasu otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia zapÅ‚aty takich należnoÅ›ci.
 12. KupujÄ…cy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartoÅ›ci Towaru bÄ™dÄ…ce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajÄ…cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10. Newsletter

 1. Niezależnie od usÅ‚ug Å›wiadczonych przez SprzedajÄ…cego drogÄ… elektronicznÄ…, wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, SprzedajÄ…cy umożliwia KupujÄ…cemu bezpÅ‚atne skorzystanie z usÅ‚ugi newslettera, która polega na wysyÅ‚ce do KupujÄ…cego informacji handlowej, w tym w szczególnoÅ›ci informacji o akcjach promocyjnych, ofercie lub usÅ‚ugach SprzedajÄ…cego.
 2. Skorzystanie z usÅ‚ugi newslettera jest dobrowolne i odbywa siÄ™ poprzez podanie przez KupujÄ…cego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera w postaci zgody na przesyÅ‚anie informacji handlowej za pomocÄ… Å›rodków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, a także w postaci zgody na używanie telekomunikacyjnych urzÄ…dzeÅ„ koÅ„cowych i automatycznych systemów wywoÅ‚ujÄ…cych dla celów marketingu bezpoÅ›redniego SprzedajÄ…cego. Wyrażenie obu powyższych zgód Å‚Ä…cznie jest konieczne w celu Å›wiadczenia usÅ‚ugi newslettera i odbywa siÄ™ poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`a.
 3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, przy czym Sprzedający może w dowolnej chwili zaprzestać świadczenia tej usługi.
 4. Kupujący może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie, poprzez wysyłkę do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl oświadczenia o rezygnacji z usługi newslettera.
 5. Do usÅ‚ugi newslettera odpowiednie zastosowanie znajdujÄ… postanowienia § 2 ust. 3-7 oraz 15-16 oraz § 8 ust. 8.

§11. PozasÄ…dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„

 1. KupujÄ…cy bÄ™dÄ…cy Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozasÄ…dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„.
 2. OÅ›wiadczenie SprzedajÄ…cego o zgodzie lub odmowie wziÄ™cia udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w sprawie pozasÄ…dowego rozwiÄ…zywania sporów konsumenckich skÅ‚adane jest przez SprzedajÄ…cego na papierze lub innym trwaÅ‚ym noÅ›niku w przypadku, gdy w nastÄ™pstwie zÅ‚ożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie zostaÅ‚ rozwiÄ…zany. ZÅ‚ożenie takiego oÅ›wiadczenia przez SprzedajÄ…cego zależy wyÅ‚Ä…cznie od jego woli.
 3. Informacje dotyczÄ…ce możliwoÅ›ci skorzystania przez Konsumenta z pozasÄ…dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„ oraz zasady dostÄ™pu do tych procedur dostÄ™pne sÄ… w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji spoÅ‚ecznych, do których zadaÅ„ statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na nastÄ™pujÄ…cych stronach internetowych UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Konsument posiada nastÄ™pujÄ…ce przykÅ‚adowe możliwoÅ›ci skorzystania z pozasÄ…dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeÅ„:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia siÄ™ do staÅ‚ego polubownego sÄ…du konsumenckiego, dziaÅ‚ajÄ…cego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygniÄ™cie sporu wynikÅ‚ego z zawartej Umowy,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia siÄ™ do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczÄ™cie postÄ™powania mediacyjnego w sprawie pozasÄ…dowego rozwiÄ…zywania sporu miÄ™dzy Konsumentem a SprzedajÄ…cym,
  • Konsument może uzyskać bezpÅ‚atnÄ… pomoc w sprawie rozstrzygniÄ™cia sporu miÄ™dzy Konsumentem a SprzedajÄ…cym, korzystajÄ…c także z bezpÅ‚atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spoÅ‚ecznej, do której zadaÅ„ statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • Konsument może zÅ‚ożyć skargÄ™ za poÅ›rednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródÅ‚o informacji na temat form pozasÄ…dowego rozstrzygania sporów mogÄ…cych powstać pomiÄ™dzy przedsiÄ™biorcami i konsumentami.

§ 12. Przeniesienie praw i obowiÄ…zków

 1. KupujÄ…cy nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z Umowy na jakÄ…kolwiek osobÄ™ trzeciÄ… bez uprzedniej zgody SprzedajÄ…cego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
 2. SprzedajÄ…cy jest uprawniony do przeniesienia caÅ‚oÅ›ci praw i obowiÄ…zków wynikajÄ…cych z Umowy zawartej z KupujÄ…cym niebÄ™dÄ…cym Konsumentem (lub caÅ‚oÅ›ci praw i obowiÄ…zków dotyczÄ…cych wybranej przez SprzedajÄ…cego Towaru objÄ™tego UmowÄ…) na innÄ… spóÅ‚kÄ™ kontrolowanÄ… przez WiesÅ‚awa Wanickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lub na nabywcÄ™ przedsiÄ™biorstwa SprzedajÄ…cego lub jego zorganizowanej części, z którym zwiÄ…zane jest wykonanie Umowy.

§13. Postanowienia koÅ„cowe

 1. Umowa wraz z Regulaminem stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do spraw w niej zawartych i zastępuje wszelkie uprzednie oświadczenia i uzgodnienia ustne i pisemne Stron w tym zakresie.
 2. SprzedajÄ…cy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje siÄ™ skuteczna w terminie wskazanym przez SprzedajÄ…cego, nie wczeÅ›niej niż od momentu udostÄ™pnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia zÅ‚ożone przez KupujÄ…cego przed wejÅ›ciem w życie zmian regulaminu sÄ… realizowane wedÅ‚ug dotychczasowych postanowieÅ„ Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie, w całości lub w części uznane w jakimkolwiek zakresie za nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony będą negocjować w dobrej wierze zastępcze postanowienia ważne i nadające się do wykonania, odzwierciedlające pierwotną wolę Stron i cel Umowy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczÄ…ce Konsumentów stosuje siÄ™ również do innych osób fizycznych, o ile bezwzglÄ™dnie obowiÄ…zujÄ…ce przepisy to przewidujÄ….
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2021 r. i jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.irizar.wanicki.pl oraz udostępniany do wglądu w siedzibie Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siÄ™ prawo polskie.
stat4u
Design by KMprojekt.pl