Irizar - sklep online

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Definicje

Terminy pisane wielką literą i użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu internetowego („Regulamin”) mają następujące znaczenie:

 • „Sprzedający” – Firma Wanicki sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, przy ul. Myślenickiej 19, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000214618, z kapitałem zakładowym w wysokości 12 800.000,00 zł, NIP: 944- 210-86-67, numer rejestracyjny BDO: 000020346, posiadający adres e-mail: sklep.irizar@wanicki.pl
 • „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która zawarła Umowę ze Sprzedającym.
 • „Konsument” – Kupujący będący osobą fizyczną, która zawiera ze Sprzedającym Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • „Sklep Internetowy” – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod domeną internetową www.irizar.wanicki.pl.
 • „Towar” – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności części zamienne, eksploatacyjne lub inne komponenty do autobusów (fabrycznie nowe lub używane).
 • „Strony” – Sprzedający oraz Kupujący.
 • „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, której integralną część stanowi niniejszy Regulamin.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługi świadczone przez Sprzedającego, jako usługodawcę, na rzecz Kupującego, jako usługobiorcy, polegają na umożliwieniu Kupującemu przeglądania treści w ramach Sklepu Internetowego, założenia konta Kupującego w Sklepie Internetowym, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i zawieraniu Umowy.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży Towaru, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w jego zawartość i elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w tym także spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.
 7. Sprzedający ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Sklepu Internetowego, które mogą czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z jego usług. Ze względów bezpieczeństwa Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Sklepu Internetowego w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Kupującego na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 9. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko (nazwę), adres, adres e-mail, hasło, numer NIP (fakultatywnie), numer telefonu, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego, w tym potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Kupującego. Powyższe dane (za wyjątkiem hasła) niezbędne są także w celu dokonania zamówienia bez zakładania konta Kupującego.
 10. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.
 11. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każde następne logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Kupującego. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Kupującego (zakładka „Twoje konto”).
 12. W celu usunięcia konta Kupującego ze Sklepu Internetowego należy wysłać do Sprzedającego wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.
 13. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest wyłącznie Kupujący.
 14. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego powinny być zgłaszane Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pod numerem telefonu znajdującym się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Reklamacje dotyczące Towaru mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.
 15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zawarciem Umowy drogą elektroniczną, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej przez niego usługi. Jednocześnie Sprzedający wskazuje, że podstawowym zagrożeniem użytkowników sieci Internet, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez specjalne utworzone w tym celu oprogramowanie. Sprzedający rekomenduje zatem, aby Kupujący zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie, za pośrednictwem którego korzysta z sieci Internet w odpowiednie oprogramowanie.
 16. W Sklepie Internetowym mogą znajdować się treści chronione prawem autorskim. Żadna z tych treści nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Kupujący jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego wyłącznie na swój własny użytek.

§ 3. Zastosowanie Regulaminu / Ochrona danych osobowych

 1. Zawarcie przez Kupującego Umowy ze Sprzedającym, jest traktowane jako akceptacja całości Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego, który stanowi integralną część Umowy. Wyłączenie stosowania (niektórych lub wszystkich) postanowień Regulaminu lub ich modyfikacja jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku gdy Strony porozumieją się w tym zakresie na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP) jest Sprzedający, tj. spółka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilanach, pod adresem ul. Myślenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000214618, NIP: 944-210-86-67. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować ze Sprzedającym pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl.
 3. Dane osobowe Kupującego gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą wykorzystywane w celu i na podstawie:
  • podjęcia na żądanie Kupującego działań przed zawarciem Umowy, w tym kontaktowania się z Kupującym, a następnie zawarcia i wykonania Umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedającym m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w tym między innymi obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu, archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych, rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Sprzedającego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, polegającego na przetwarzaniu danych Kupującego w celu marketingu bezpośredniego (w tym produktów i usług Sprzedającego, innych spółek z Grupy Wanicki lub podmiotów finansujących lub ubezpieczających mienie klientów Sprzedającego), realizacji bieżącej działalności Sprzedającego, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Sprzedającemu na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez niego działalności (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w innych celach na podstawie dobrowolnej zgody Kupującego, w tym w celu wysyłki newslettera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Kupującego Sprzedający może przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Sprzedającym przy wykonywaniu Umowy oraz wspierających jego działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), zakładom ubezpieczeniowym oraz brokerom/agentom ubezpieczeniowym, podmiotom wchodzącym w skład Grupy Wanicki (przez które rozumie się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Panem Wiesławem Wanickim), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Sprzedającym obowiązków.
 5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Sprzedający będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.
  • w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w ust. 3 pkt a. – przez okres przedawnienia roszczeń,
  • w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w ust. 3 pkt b. – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na Sprzedającym obowiązek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w ust. 3 pkt c.-d. – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów,
  • w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w ust. 3 pkt e. powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda). Kupujący posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego w celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych, które Sprzedający przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Kupującego.

§ 4. Cena / Koszty dostawy

 1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towaru zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT w należnej wysokości, jednakże nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Kupującego i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Kupującego. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towaru i koszty dostawy) podany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Kupującego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, a także do przeprowadzanie akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Powyższe uprawnienie pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

§ 5. Warunki realizacji zamówienia

 1. Kupujący może składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji,
  • wybrać Towar będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),
  • wybrać sposób dostawy,
  • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz dane teleadresowe, na które ma nastąpić dostawa Towaru,
  • wpisać dane do faktury, jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona faktura VAT,
  • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub równoznaczny).
 3. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza zawarcie Umowy dotyczącej zamówionego Towaru.
 4. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany przez Kupującego podczas rejestracji, albo w procesie składania zamówienia bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku w magazynie Sprzedającego zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego z innych przyczyn, Sprzedający poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail bądź też kontaktując się telefonicznie na podany numer telefonu w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Sprzedający może zaproponować Kupującemu, aby w terminie 3 dni od powiadomienia:
  • odstąpił od Umowy w tej części, w której realizacja nie jest możliwa,
  • podzielił zamówienia i uzgodnił nowy termin realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.
 7. W przypadku gdy Kupujący nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji określonej w ust. 6 powyżej, Sprzedający może odstąpić od Umowy w całości.
 8. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez Kupującego niepełnych lub błędnych danych.
 9. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są realizowane w terminie 3 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a w przypadku Towaru wymagających uprzedniej dostawy do Sprzedającego w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Realizacja zamówienia rozumiana jest jako wysyłka Towaru do Kupującego.
 10. Termin realizacji zamówienia ulega automatycznemu wydłużeniu w każdym z następujących przypadków:
  • Kupujący opóźnia się w zapłacie jakiejkolwiek części należności Sprzedającego wynikającej z Umowy lub z innej podstawy prawnej,
  • opóźnienia w dostawie Towaru do Sprzedającego,
  • po zawarciu Umowy Strony uzgodnią zmianę przedmiotu zamówienia, 
  • wystąpienia siły wyższej (w tym w szczególności wojny lub jej zagrożenia, rozruchów, klęski żywiołowej, strajku, lokautu, epidemii, zakłócenia w dostawie energii, jak również zmiany w przepisach regulujących niniejszą Umowę), mającej wpływ na termin wykonania Umowy przez Sprzedającego, 
  • gdy wydanie Towaru w terminie jest niemożliwe z innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego.
 11. Towary mogą być dostarczane wyłącznie pod adres na terenie Polski

§ 6. Warunki płatności / Termin zapłaty

 1. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego zapłaty można dokonać:
  • za pomocą płatności elektronicznej w systemie PayU lub w systemie Przelewy24 (płatność z góry) w momencie składania zamówienia,
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego (płatność z góry),
  • gotówką przy odbiorze Towaru, za pośrednictwem kuriera,
  • gotówką lub kartą płatniczą – jedynie w przypadku osobistego odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego, po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru i uzgodnienia terminu ze Sprzedającym.
 2. W przypadku płatności przelewem z góry, Kupujący jest zobowiązany dokonać przelewu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
 3. W razie opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek należności przewidzianej postanowieniami Umowy, Sprzedający jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie (w przypadku Kupującego będącego przedsiębiorcą), lub odsetek maksymalnych za opóźnienie (w przypadku Konsumenta).
 4. Kupujący niebędący Konsumentem nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek należności Sprzedającego wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli wydanie Towaru Kupującemu ma nastąpić przed datą zapłaty pełnej kwoty ceny, wówczas Sprzedający zastrzega sobie własność Towaru do chwili otrzymania pełnej kwoty ceny wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie oraz wszelkimi innymi należnościami, do których zapłaty Kupujący zobowiązany jest na podstawie Umowy.
 6. Pomimo zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego, z chwilą wysłania Towaru do Kupującego (a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem z chwilą odbioru Towaru) przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary z nimi związane, jak również ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Sprzedający ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę spowodowaną jego rażącym niedbalstwem lub winą umyślną, a łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wynikająca z Umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia, ograniczona jest do wysokości ceny netto danego zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, koszty zapewnienia sprzętu zastępczego, jak również za odszkodowania i kary umowne płacone przez Kupującego jego kontrahentom.
 2. Kupujący nie ma prawa do odszkodowania za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez Towary lub w związku z ich posiadaniem lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności Sprzedającego wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Jeśli osoba trzecia występuje przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi Towaru lub mogącymi pozostawać z nimi w związku, Kupujący powinien o tym natychmiast, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o takich roszczeniach, powiadomić Sprzedającego umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tej osoby trzeciej, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego związanej z owymi roszczeniami.
 4. W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Towaru, Kupujący będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Sprzedającego kosztów dostawy, co nie ogranicza uprawnień Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Kupującego.
 5. Opisane wyżej ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą sprzedaży dokonywanej na rzecz Konsumentów.

§ 8. Gwarancja / Tryb reklamacji

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.
 2. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta danego Towaru, który pozostaje podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości Towaru. Informacja o warunkach gwarancji zostanie przekazana Kupującemu najpóźniej przy odbiorze Towaru lub będzie dostępna na stronie internetowej producenta danego Towaru. W związku z udzieleniem ww. gwarancji jakości, Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Towarów nowych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
 3. Jeżeli przedmiotem Umowy jest Towar używany, wówczas gwarancja jakości udzielana jest jedynie wówczas, gdy Strony postanowią tak na mocy odrębnego porozumienia. Jednocześnie w każdym przypadku Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Towarów używanych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 
 4. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady Towarów na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, przy czym w odniesieniu do rękojmi za wady Towarów używanych jest ona ograniczona czasowo do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 5. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji co do stanu Towaru oraz ich rozpatrywanie nie upoważnia Kupującego do powstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz Sprzedającego.
 6. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji odnośnie Towaru w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu i opisem reklamacji, chyba że Strony zgodnie ustalą, że dostarczenie Sprzedającemu reklamowanego Towaru w danej sytuacji nie jest konieczne.
 7. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. Niezależnie od uprawnienia do złożenia reklamacji Towarów, Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, poprzez złożenie reklamacji w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia, przy czym w razie braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, Sprzedający poinformuje Kupującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9. Odstąpienie od Umowy / Wstrzymanie wydania Towaru

 1. Poza przypadkami przewidzianymi w odrębnych postanowieniach Regulaminu, Sprzedający może odstąpić od Umowy także w każdym z następujących przypadków:
  • Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części ceny lub innej należności wynikającej z Umowy przez okres dłuższy niż 5 dni, 
  • Towar objęty Umową, który nie został wydany Kupującemu, przestał być dostępny w sprzedaży u dostawcy Sprzedającego,
  • wobec Kupującego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w odniesieniu do takiej kwoty wierzytelności albo takiej części majątku Kupującego, która w ocenie Sprzedającego może mieć istotny wpływ na możliwość terminowej realizacji Umowy przez Kupującego,
  • bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (za wyjątkiem Umowy zawartej z Konsumentem),
  • w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli Sprzedający pozostaje w zwłoce z wydaniem Towaru przez okres dłuższy niż 7 dni i nie wydaje Towaru Kupującemu w dodatkowym 7 dniowym terminie, wyznaczonym Sprzedającemu na piśmie.
 3. Każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w każdym z następujących przypadków:
  • druga Strona złożyła wniosek o wszczęcie postępowania reprywatyzacyjnego albo wniosek o ogłoszenie upadłości, lub wniosek taki został złożony przez wierzyciela takiej Strony (niebędącego drugą Stroną), a w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Strona której wniosek dotyczy nie przedstawiła dowodów potwierdzających bezzasadność takiego wniosku,
  • podjęto uchwałę o likwidacji drugiej Strony.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, Sprzedający oraz Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w znajdujących zastosowanie przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Kupującego, Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, przy czym:
  • oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania Towaru. Oświadczenie powinno zostać złożone w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z udostępnionego mu przez Sprzedającego formularza odstąpienia od Umowy, jednakże nie jest to obligatoryjne;
  • w celu zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wystarczające będzie, aby Konsument wysłał informację o wykonywaniu przysługującego mu prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem,
  • Sprzedający zwraca Kupującemu pełną uiszczoną za Towar cenę oraz zwraca mu koszty doręczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem,
  • Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedającego,
  • prawo Konsumenta od odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, w którym przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy, w sytuacji gdy Towar uległ istotnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu po dostarczeniu go Konsumentowi,
  • jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, to Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności wskazanych w lit. d do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
  • postanowień ust. 7-10 poniżej nie stosuje się.
 6. Jeżeli przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Towar, Sprzedający uprawniony jest, wedle własnego wyboru, do odstąpienia od Umowy w całości, albo do odstąpienia od niej w części – tj. w stosunku do tych Towarów, których dotyczy podstawa odstąpienia.
 7. Jeżeli przedmiotem Umowy objęty jest więcej niż jeden Towar, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od Umowy wyłącznie w odniesieniu do tych Towarów, których dotyczy przyczyna odstąpienia.
 8. Każda ze Stron może skorzystać z przewidzianego w § 7 oraz w niniejszym § 9 uprawnienia do odstąpienia od Umowy składając drugiej Stronie oświadczenie na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy, na podstawie której Towar został już wydany Kupującemu, Kupujący będzie zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Towaru, w każdym przypadku nie później niż w terminie 7 dni od daty dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedającego, Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania od Sprzedającego. 
 11. W przypadkach, w których Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, może on również powstrzymać się z wydaniem wszystkich lub niektórych Towarów stanowiących przedmiot Umowy do czasu otrzymania od Kupującego całości ceny i innych świadczeń, należnych Sprzedającemu za wszystkie Towary na podstawie Umowy lub do czasu otrzymania odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty takich należności.
 12. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10. Newsletter

 1. Niezależnie od usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Sprzedający umożliwia Kupującemu bezpłatne skorzystanie z usługi newslettera, która polega na wysyłce do Kupującego informacji handlowej, w tym w szczególności informacji o akcjach promocyjnych, ofercie lub usługach Sprzedającego.
 2. Skorzystanie z usługi newslettera jest dobrowolne i odbywa się poprzez podanie przez Kupującego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera w postaci zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej, a także w postaci zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Sprzedającego. Wyrażenie obu powyższych zgód łącznie jest konieczne w celu świadczenia usługi newslettera i odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`a.
 3. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony, przy czym Sprzedający może w dowolnej chwili zaprzestać świadczenia tej usługi.
 4. Kupujący może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie, poprzez wysyłkę do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl oświadczenia o rezygnacji z usługi newslettera.
 5. Do usługi newslettera odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 2 ust. 3-7 oraz 15-16 oraz § 8 ust. 8.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Oświadczenie Sprzedającego o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Złożenie takiego oświadczenia przez Sprzedającego zależy wyłącznie od jego woli.
 3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem a Sprzedającym,
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),
  • Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 12. Przeniesienie praw i obowiązków

 1. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej zgody Sprzedającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Sprzedający jest uprawniony do przeniesienia całości praw i obowiązków wynikających z Umowy zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem (lub całości praw i obowiązków dotyczących wybranej przez Sprzedającego Towaru objętego Umową) na inną spółkę kontrolowaną przez Wiesława Wanickiego w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych lub na nabywcę przedsiębiorstwa Sprzedającego lub jego zorganizowanej części, z którym związane jest wykonanie Umowy.

§13. Postanowienia końcowe

 1. Umowa wraz z Regulaminem stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w odniesieniu do spraw w niej zawartych i zastępuje wszelkie uprzednie oświadczenia i uzgodnienia ustne i pisemne Stron w tym zakresie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej niż od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie, w całości lub w części uznane w jakimkolwiek zakresie za nieważne lub niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu. W odniesieniu do postanowień uznanych za nieważne lub niewykonalne Strony będą negocjować w dobrej wierze zastępcze postanowienia ważne i nadające się do wykonania, odzwierciedlające pierwotną wolę Stron i cel Umowy.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do innych osób fizycznych, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy to przewidują.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2021 r. i jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.irizar.wanicki.pl oraz udostępniany do wglądu w siedzibie Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie.
stat4u
Design by KMprojekt.pl