Irizar - sklep online

POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka PrywatnoÅ›ci okreÅ›la zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za poÅ›rednictwem serwisu internetowego http://irizar.wanicki.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. WÅ‚aÅ›cicielem Serwisu Internetowego i jednoczeÅ›nie administratorem danych jest spóÅ‚ka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Mogilanach, pod adresem ul. MyÅ›lenicka 19, 32-031 Mogilany, wpisana do rejestru przedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy dla Krakowa - ÅšródmieÅ›cia w Krakowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod nr 0000214618, z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 12 800.000,00 PLN, NIP: 944-210-86-67, numer rejestrowy BDO: 000020346 (zwana dalej: „SpóÅ‚kÄ…”).
 3. Użytkownikiem Serwisu Internetowego jest każda osoba z niego korzystajÄ…ca (zwana dalej: „Użytkownikiem”).
 4. Dane osobowe zbierane przez SpóÅ‚kÄ™ za poÅ›rednictwem Serwisu Internetowego sÄ… przetwarzane zgodnie z RozporzÄ…dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „RODO”).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników sÄ… zbierane przez SpóÅ‚kÄ™ za poÅ›rednictwem Sklepu Internetowego funkcjonujÄ…cego w ramach Serwisu Internetowego, w procesie dokonywania przez Użytkowników zakupów w Sklepie Internetowym. SzczegóÅ‚owe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego znajdujÄ… siÄ™ w Regulaminie Sklepu Internetowego dostÄ™pnym w Serwisie Internetowym.

Dane osobowe Użytkowników sÄ… zbierane przez SpóÅ‚kÄ™ za poÅ›rednictwem Sklepu Internetowego funkcjonujÄ…cego w ramach Serwisu Internetowego, w procesie dokonywania przez Użytkowników zakupów w Sklepie Internetowym. SzczegóÅ‚owe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego znajdujÄ… siÄ™ w Regulaminie Sklepu Internetowego dostÄ™pnym w Serwisie Internetowym.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest SpóÅ‚ka, tj. spóÅ‚ka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Mogilanach, pod adresem ul. MyÅ›lenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000214618 (dalej jako: „SpóÅ‚ka”).
 2. W sprawach zwiÄ…zanych z ochronÄ… danych osobowych można siÄ™ skontaktować ze SpóÅ‚kÄ… pod adresem e-mail: rodo@wanicki.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane w celu i na podstawie:
  1. podjÄ™cia na żądanie Użytkownika dziaÅ‚aÅ„ przed zawarciem umowy oraz nawiÄ…zaniem wspóÅ‚pracy, w tym kontaktowania siÄ™ z Użytkownikiem oraz przedstawienia oferty handlowej, a nastÄ™pnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes SpóÅ‚ki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. prawnie uzasadnionego interesu SpóÅ‚ki, polegajÄ…cego na przetwarzaniu danych Użytkownika w celu marketingu bezpoÅ›redniego (w tym produktów i usÅ‚ug SpóÅ‚ki, innych spóÅ‚ek z Grupy Wanicki lub podmiotów finansujÄ…cych lub ubezpieczajÄ…cych mienie klientów SpóÅ‚ki), realizacji bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji tożsamoÅ›ci, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badaÅ„ satysfakcji, co pozwala SpóÅ‚ce na usprawnienie oraz optymalizacjÄ™ prowadzonej przez niÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ci (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w innych celach na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane osobowe Użytkowników SpóÅ‚ka może przekazywać innym podmiotom zewnÄ™trznym (odbiorcy danych), w szczególnoÅ›ci podmiotom wspóÅ‚pracujÄ…cym ze SpóÅ‚kÄ… przy wykonywaniu umów, realizacji usÅ‚ug oraz wspierajÄ…cych jej dziaÅ‚alność (m.in. bankom, podmiotom Å›wiadczÄ…cym usÅ‚ugi ksiÄ™gowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom, producentom), zakÅ‚adom ubezpieczeniowym oraz brokerom/agentom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym oferujÄ…cym finansowanie pojazdów, podmiotom wchodzÄ…cym w skÅ‚ad Grupy Wanicki (przez które rozumie siÄ™ podmioty powiÄ…zane osobowo lub kapitaÅ‚owo z Panem WiesÅ‚awem Wanickim), jak również organom paÅ„stwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na SpóÅ‚ce obowiÄ…zków.
 5. Dane osobowe Użytkowników bÄ™dÄ… przechowywane i przetwarzanie wyÅ‚Ä…cznie przez okres, w którym SpóÅ‚ka bÄ™dzie mieć ku temu podstawÄ™ prawnÄ…, m.in.
  1. w odniesieniu do celów przetwarzania okreÅ›lonych w pkt. 3) (i) – przez okres przedawnienia roszczeÅ„;
  2. w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (ii) – (iii) powyżej - przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;
  3. w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3) (iv) powyżej – do czasu cofniÄ™cia zgody na przetwarzanie.
 6. Użytkownicy posiadajÄ… prawo dostÄ™pu do treÅ›ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniÄ™cia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawÄ… przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofniÄ™cia zgody w dowolnym momencie bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniÄ™ciem (jeżeli podstawÄ… przetwarzania jest udzielona zgoda). Użytkownicy posiadajÄ… również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznajÄ…, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiÄ…zujÄ…ce przepisy.
 7. Niezbędność przetwarzania:
  1. w przypadku nawiÄ…zania kontaktu bezpoÅ›rednio pomiÄ™dzy Użytkownikiem a SpóÅ‚kÄ…, podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbÄ™dne do podjÄ™cia kontaktu ze strony SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność podjÄ™cia kontaktu ze strony SpóÅ‚ki;
  2. w przypadku gdy Użytkownik nie zawiera umowy oraz nie korzysta bezpoÅ›rednio z usÅ‚ug oferowanych przez SpóÅ‚kÄ™ (wystÄ™pujÄ…c np. jako pracownik klienta SpóÅ‚ki), podanie danych osobowych może być jego obowiÄ…zkiem sÅ‚użbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu SpóÅ‚ki;
  3. podanie danych osobowych, które SpóÅ‚ka przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.
 8. Dane osobowe Użytkowników nie bÄ™dÄ… przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogÅ‚yby zapadać jakiekolwiek decyzje, miaÅ‚yby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miaÅ‚oby to istotnie wpÅ‚ywać na Użytkowników.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis Internetowy używa plików cookies. Podmiotem zamieszczajÄ…cym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskujÄ…cym do nich dostÄ™p jest SpóÅ‚ka.
 2. Pliki cookies sÄ… to dane informatyczne przechowywane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika. Pliki cookies zawierajÄ… nazwÄ™ domeny serwisu internetowego, z którego pochodzÄ…, czas przechowywania ich na urzÄ…dzeniu koÅ„cowym oraz unikalnÄ… nazwÄ™. W plikach cookies przechowywane sÄ… informacje czÄ™sto niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania witryny internetowej. W plikach tych może być przechowywany unikalny numer identyfikujÄ…cy urzÄ…dzenie użytkownika lecz na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika ani w żaden inny sposób nie jest możliwe ustalenie tożsamoÅ›ci użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmian ustawieÅ„ przeglÄ…darki internetowej dotyczÄ…cych plików cookies. Brak dokonania takich zmian oznacza, że ww. informacje mogÄ… być zamieszczane i przechowywane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika, a tym samym dopuszczalny jest dostÄ™p do tych informacji przez SpóÅ‚kÄ™. Najpopularniejsze przeglÄ…darki internetowe oferujÄ… możliwość: (i) zaakceptowania obsÅ‚ugi plików cookies, co pozwala na peÅ‚ne korzystanie ze strony internetowej, (ii) zarzÄ…dzania plikami cookies na poziomie wybranych przez użytkownika witryn, (iii) okreÅ›lania ustawieÅ„ dla różnych typów plików cookies, (iv) blokowania lub usuwania cookies.
 4. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmian ustawieÅ„ przeglÄ…darki internetowej dotyczÄ…cych plików cookies. Brak dokonania takich zmian oznacza, że ww. informacje mogÄ… być zamieszczane i przechowywane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym Użytkownika, a tym samym dopuszczalny jest dostÄ™p do tych informacji przez SpóÅ‚kÄ™. Najpopularniejsze przeglÄ…darki internetowe oferujÄ… możliwość: (i) zaakceptowania obsÅ‚ugi plików cookies, co pozwala na peÅ‚ne korzystanie ze strony internetowej, (ii) zarzÄ…dzania plikami cookies na poziomie wybranych przez użytkownika witryn, (iii) okreÅ›lania ustawieÅ„ dla różnych typów plików cookies, (iv) blokowania lub usuwania cookies.
 5. Korzystanie z plików cookies jest konieczne w celach (i) dostosowywania zawartoÅ›ci strony internetowej do preferencji Użytkownika, np. pliki cookies pozwalajÄ… w szczególnoÅ›ci rozpoznać urzÄ…dzenie użytkownika i odpowiednio wyÅ›wietlić stronÄ™ internetowÄ… dostosowanÄ… do jego indywidualnych potrzeb, (ii) tworzenia statystyk obrazujÄ…cych w jaki sposób użytkownicy korzystajÄ… ze strony internetowej, co pomaga w jej ulepszeniu.
 6. Stosuje siÄ™ dwa rodzaje plików cookies: (i) sesyjne – sÄ… to pliki tymczasowe przechowywane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyÅ‚Ä…czenia oprogramowania (przeglÄ…darki internetowej); (ii) staÅ‚e – sÄ… to pliki przechowywane w urzÄ…dzeniu koÅ„cowym użytkownika przez czas okreÅ›lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniÄ™cia przez użytkownika.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Niezależnie od pozostaÅ‚ych postanowieÅ„ niniejszego dokumentu Polityki PrywatnoÅ›ci, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie Ustawy o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123), SpóÅ‚ka, tj. spóÅ‚ka Firma Wanicki Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Mogilanach, pod adresem ul. MyÅ›lenicka 19, 32-031 Mogilany, KRS 0000214618, Å›wiadczy za poÅ›rednictwem Serwisu Internetowego (http://irizar.wanicki.pl/) usÅ‚ugi Å›wiadczone drogÄ… elektronicznÄ… w postaci dostÄ™pu do Serwisu Internetowego i dostÄ™pu do formularza kontaktowego, za poÅ›rednictwem którego usÅ‚ugobiorca (Użytkownik) ma możliwość bezpÅ‚atnego kontaktu z usÅ‚ugodawcÄ… (SpóÅ‚kÄ…).
 2. W celu poprawnego skorzystania z usług wskazanych w ust. 1 powyżej, konieczne jest, aby Użytkownik posiadał podłączenie do sieci Internet, przeglądarkę internetową obsługująca język html oraz konto poczty elektronicznej (jeżeli jest to konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego).
 3. Każdorazowo korzystajÄ…c z usÅ‚ug wskazanych w ust. 1 powyżej, Użytkownik wyraża zgodÄ™ na przetwarzanie jego danych przez SpóÅ‚kÄ™ w celach i na zasadach wskazanych w pkt II powyżej pt. „Przetwarzanie danych osobowych”.
 4. Niniejszy regulamin stanowi integralnÄ… część zawieranych przez SpóÅ‚kÄ™ i Użytkownika umów o Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ…. UzupeÅ‚nienie formularza kontaktowego i jego wysyÅ‚ka jest równoznaczne z zawarciem umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ugi zwiÄ…zanej z korzystaniem z formularza kontaktowego, bez koniecznoÅ›ci sporzÄ…dzenia odrÄ™bnej umowy. Umowa ulega rozwiÄ…zaniu w momencie zakoÅ„czenia kontaktu. W odniesieniu do dostÄ™pu do Serwisu Internetowego, czasem trwania tej usÅ‚ugi jest czas korzystania przez Użytkownika z Serwisu Internetowego.
 5. Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu Internetowego bezprawnych treści przez Użytkownika.
 6. SpóÅ‚ka ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu Internetowego, które mogÄ… czasowo utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie z jego usÅ‚ug. Ze wzglÄ™dów bezpieczeÅ„stwa SpóÅ‚ka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia Serwisu Internetowego w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeÅ„.
 7. Korzystanie z usÅ‚ug Å›wiadczonych drogÄ… elektronicznÄ…, tj. z usÅ‚ug wskazanych w ust. 1 powyżej, może wiÄ…zać siÄ™ z ryzykiem zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, w tym takiego którego jedynym celem jest wyrzÄ…dzanie szkód. W celu unikniÄ™cia ww. zagrożeÅ„ rekomendowane jest zainstalowanie przez Użytkownika oprogramowania antywirusowego na komputerze (lub innym urzÄ…dzeniu koÅ„cowym), z którego korzysta Użytkownik, a nastÄ™pnie jego staÅ‚e aktualizowanie, a także rekomendowane jest staÅ‚e uruchomienie zapory systemowej na komputerze. Poza ww. zagrożeniami, należy wymienić także ryzyko ataków hakerskich. JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka oÅ›wiadcza, iż stosuje zabezpieczenia majÄ…ce na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie wÅ‚amania siÄ™ do jej systemu.
 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu przy skorzystaniu z usÅ‚ugi dostÄ™pnej na stronie http://irizar.wanicki.pl/jest równoznaczne z peÅ‚nÄ… akceptacjÄ… warunków regulaminu.
 9. SpóÅ‚ka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym terminie, poprzez udostÄ™pnienie jego zmienionej treÅ›ci w Serwisie Internetowym i z momentem tego udostÄ™pnienia.
 10. W Serwisie Internetowym znajdujÄ… siÄ™ treÅ›ci chronione prawem autorskim. Å»adna z tych treÅ›ci nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SpóÅ‚ki. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego wyÅ‚Ä…cznie na swój wÅ‚asny użytek.
 11. Użytkownik jest uprawniony do zÅ‚ożenia reklamacji zwiÄ…zanych ze Å›wiadczeniem usÅ‚ug elektronicznych przez SpóÅ‚kÄ™, poprzez zÅ‚ożenie reklamacji w formie pisemnej na adres SpóÅ‚ki lub w formie elektronicznej za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.irizar@wanicki.pl. SpóÅ‚ka rozpatruje reklamacjÄ™ w terminie 14 dni, liczÄ…c od dnia jej wniesienia, przy czym w razie braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, SpóÅ‚ka poinformuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 12. Niniejszy Regulamin i Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 lipca 2021 roku (włącznie).
stat4u
Design by KMprojekt.pl