Irizar - sklep online

  1. Informacje o Cz???ciach dost?pnych w Sklepie Internetowym stanowi? zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny Cz???ci zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawieraj? podatek VAT w nale??nej wysoko??ci, jednak??e nie zawieraj? kosztów dostawy. Koszty dostawy zale??? od sposobu dostarczenia Cz???ci do Kupuj?cego i podawane s? przy wyborze sposobu dostawy Cz???ci przez Kupuj?cego. Ca??kowity koszt zamówienia (tj. cena Cz???ci i koszty dostawy) podany jest w koszyku przed z??o??eniem zamówienia przez Kupuj?cego.
  3. Sprzedaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonywania na bie???co zmian w cenach Cz???ci, a tak??e do przeprowadzanie akcji promocyjnych lub wyprzeda??y. Powy??sze uprawnienie pozostaje bez wp??ywu na zamówienia z??o??one przed dat? wej??cia w ??ycie zmiany ceny, akcji promocyjnej lub wyprzeda??y.
stat4u
Design by KMprojekt.pl