Irizar - sklep online

  1. Kupuj?cemu przys??uguj? uprawnienia z tytu??u gwarancji jako??ci udzielonej przez producenta danej Cz???ci, który pozostaje podmiotem wy???cznie odpowiedzialnym z tytu??u gwarancji jako??ci Cz???ci. Informacja o warunkach gwarancji zostanie przekazana Kupuj?cemu najpó??niej przy odbiorze Cz???ci lub b?dzie dost?pna na stronie internetowej producenta danej Cz???ci. W zwi?zku z udzieleniem ww. gwarancji jako??ci, Strony wy???czaj? stosowanie przepisów o r?kojmi za wady Cz???ci nowych.
  2. Je??eli przedmiotem Umowy jest Cz???? u??ywana, wówczas gwarancja jako??ci udzielana jest jedynie wówczas, gdy Strony postanowi? tak na mocy odr?bnego porozumienia. Jednocze??nie w ka??dym przypadku Strony wy???czaj? stosowanie przepisów o r?kojmi za wady Cz???ci u??ywanych.
  3. Zg??oszenie przez Kupuj?cego jakichkolwiek ewentualnych zastrze??e??, uwag lub reklamacji co do stanu Cz???ci oraz ich rozpatrywanie nie upowa??nia Kupuj?cego do powstrzymania si? z dokonaniem p??atno??ci na rzecz Sprzedaj?cego.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedaj?cego, Kupuj?cy zobowi?zany jest dostarczy? Sprzedaj?cemu reklamowan? Cz???? wraz z dowodem jej zakupu i opisem reklamacji.
  5. Sprzedaj?cy w ci?gu 14 (czterna??cie) dni kalendarzowych ustosunkuje si? do reklamacji Kupuj?cego i powiadomi go o sposobie dalszego post?powania.
stat4u
Design by KMprojekt.pl