Irizar - sklep online

  1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta danej Części, który pozostaje podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jakości Części. Informacja o warunkach gwarancji zostanie przekazana Kupującemu najpóĹşniej przy odbiorze Części lub będzie dostępna na stronie internetowej producenta danej Części. W związku z udzieleniem ww. gwarancji jakości, Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Części nowych.
  2. JeĹźeli przedmiotem Umowy jest Część uĹźywana, wówczas gwarancja jakości udzielana jest jedynie wówczas, gdy Strony postanowią tak na mocy odrębnego porozumienia. Jednocześnie w kaĹźdym przypadku Strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi za wady Części uĹźywanych.
  3. Zgłoszenie przez Kupującego jakichkolwiek ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji co do stanu Części oraz ich rozpatrywanie nie upoważnia Kupującego do powstrzymania się z dokonaniem płatności na rzecz Sprzedającego.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu reklamowaną Część wraz z dowodem jej zakupu i opisem reklamacji.
  5. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
stat4u
Design by KMprojekt.pl